Conducere

Comitet Executiv

Marian Luminare – presedinte

Marian Rusu – vicepresedinte

Mihai Florescu – membru

Ion Toma – membru

Constantin Giurescu – membru

Alexandru Crisan – membru

Secretar General

Claudiu G. Baboia

Trezorier

Ioan Bega